Naše nabídka

Duchovní a poznávací cesta do Izraele - osmidenní novozákonní cesta po stopách Ježíše z Judské pouště do Jeruzaléma

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. (J 1,14)

Jedná se o duchovní cestu, jejímž cílem je poznat a zažít zemi spojenou s dějinami židovského národa, životem Ježíše Krista a působením prvotní církve. Setkání s pátým evangeliem – jak Svatou zemi označuje i Benedikt XVI. - způsobem, který nespočívá v uspěchaných návštěvách jednoho biblického místa za druhým, nýbrž v postupném dotýkání se biblické krajiny a vstupování do příběhu Boží lásky k člověku. Z pouště starozákonních proroků přes Betlém a Galileu dorazí účastníci cesty v pátek odpoledne do Jeruzaléma, aby na místě prožili své osobní Velikonoce. Program novozákonní cesty naleznete zde.

Duchovní a poznávací cesta do Izraele - devítidenní starozákonní cesta po stopách zaslíbení daných Izraeli

Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. (Dt 6, 4-5)

Duchovní cesta po stopách Starého zákona, jejímž cílem je hlouběji poznat a zažít zemi spojenou s dějinami židovského národa a se zaslíbeními danými Izraeli. Naše cesta bude spočívat v pozvolném pronikání do biblické krajiny, do dějinné geografie Boží cesty s člověkem. Z krajiny negebské, ve které se po zavolání Hospodinem usídlil Abrahám, sestoupíme nejprve symbolicky do „Egypta“ (jižních pouští Izraele), abychom poté společně s Mojžíšem vystoupali na „Horu Hospodinovu“ a s jeho nástupcem Jozuem vstoupili do zaslíbené země. V Jeruzalémě si připomeneme vznik izraelského království a následně se vydáme po stopách proroků volajících k obrácení. Galilea a Golanské výšiny nám připomenou mnohé katastrofy židovského národa i jeho vyhlížení Hospodina. Putování završíme účastí na arabské mši sv. v maronitské osadě Jish a návštěvou Kacrinu – centru židovské učenosti ve 4. – 8. století po Kristu. Budeme si tak moci uvědomit pokračování života ze zaslíbení v judaismu i křesťanství. Program starozákonní cesty naleznete zde.

Pěšky do Jeruzaléma - osmidenní pěší putování Judskem s Biblí v ruce a batohem na zádech

Mnohé pronárody půjdou a budou se pobízet: „Pojďte, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my budeme chodit po jeho stezkách.“ (Mich 4,2)

Pěší putování Judskými horami a Judskou pouští, jehož cílem je svaté město – Jeruzalém. Tato cesta nabízí jedinečnou možnost zažívat biblickou krajinu a nechat na sebe působit Boží slovo. Třebaže i ona prochází přes biblicky známá místa, poznávání při ní se neobrací v prvé řadě navenek ke kostelům a chrámům, nýbrž dovnitř, do duše poutníka. Atmosféra prastarých poutních stezek, dech beroucí krása biblické krajiny i četná setkání s jejími dnešními obyvateli vytvářejí rámec tohoto putování. Ten, kdo se na cestu vydá, může počítat s kvalitním a zároveň nevtíravým duchovním doprovodem. Cesta vyžaduje dobrou fyzickou a psychickou kondici. Denně se při ní ujde kolem 15 km v klimaticky i krajinově náročném terénu. Program této cesty naleznete zde

.

Putovní duchovní cvičení (exercicie) v poušti – osmidenní pěší putování Negevskou pouští – s Bohem i sebou samým

Proto ji přemluvím, uvedu ji na poušť, budu jí promlouvat k srdci (Oz 2,16)

Duchovní treking Negevskou pouští vyžadující dobrou fyzickou i psychickou kondici, jehož cílem je vystoupit z všedního dne a najít si čas pro to, co je podstatné v našem životě. Kvalitní a nevtíravý duchovní doprovod je i u této cesty samozřejmostí. Tvoří jej biblická čtení, meditace i slavení bohoslužeb. Všichni jsou k účasti na duchovním programu zváni, nikdo není nucen. Od nedělního večera, kdy do pouště vstoupíme, až do sobotního večera, kdy z ní vystoupíme, nic jiného než jen poušť. Zažijeme atmosféru pouště ve všech denních i nočních podobách – hluboké strže, oázy s prameny vod i rozlehlé pouštní planiny. Naše putování začne v oblasti Mezad Tamar a skončí u největšího Negevského kráteru Ramon. Denně ujdeme kolem 20 km, poslední den dokonce 30 km – někdy i velmi náročném terénu. Zavazadla převáží doprovodné terénní vozidlo. Spartánské podmínky tvoří rámec těchto dnů – spaní ve stanech, podíl na přípravě společného jídla, minimum komfortu a pohodlí. Přes všechny obtíže, které jsou poušti vlastní, však cesta nabízí velmi intenzivní duchovní zážitek, který si ponesete ještě dlouho v sobě. Program této cesty naleznete zde.


CK KŘÍŽEK
je oficiálním partnerem
Katolického týdeníku
CK KřížekNajdete nás
na Facebooku
CK KŘÍŽEK s.r.o., Hájíčkova 206/15, Praha 4